КУРСОВЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ - VII КЛАС

КУРС ПО МАТЕМАТИКА /VII КЛАС/

Обща информация за курса по математика /VII клас/

Курсът за учениците от VII клас /кандидат-гимназисти/ е съобразен с държавните образователни изисквания, с актуалната учебно-изпитна програма на МОН за националното външно оценяване по математика и с модела на НВО по математика в VII клас за учебната 2019 – 2020 година. Обучението има за цел солидна подготовка за НВО и кандидатстването в гимназии.
Методиката на обучението целенасочено и последователно съчетава задълбочени теоретични знания и практически умения за прилагането им от учениците, развива компетентности, водещи до отлични резултати на НВО /кандидатгимназистки изпити/ по математика.
Прилага се и индивидуален подход към всеки ученик – чрез самостоятелни задачи за домашна работа, допълнителни материали и тестове, акцентиращи върху практическото приложение на теоретичните знания и съобразени с персоналните потребности, изисквания и личен стил на учене.
В рамките на курса е предвиден и пробен изпит по математика по модела на НВО. Писмените работи на седмокласниците ще бъдат проверени и оценени по критериите на МОН, което ще даде реална представа на учениците за степента на тяхната изпитна готовност.

Организация на курса по математика /VII клас/

Курсът ще се провежда в малка група /6 – 10 души/ в събота или неделя – по определен график.

Обучението е с продължителност 108 учебни часа – 27 занятия по 4 учебни часа.

Програма  на курса по математика /VII клас/

Програмата на курса по математика се определя от задължителното учебно съдържание според учебните програми за V, VI и VII клас и включва целенасочена и конструктивна актуализация и обогатяване на знанията на учениците. Материалът е разпределен в теми, съобразени с учебно-изпитната програма на МОН за националното външно оценяване и с модела на НВО по математика в VII клас за учебната 2019/2020 година.

Числа. Алгебра

• Естествени числа. Кратни и делители на число. Прости и съставни числа. Признаци за делимост
• Рационални числа. Действия с рационални числа (събиране, изваждане, умножение, деление, степенуване). Свойства на числови равенства и неравенства. Процент – основни задачи
• Цели изрази. Тъждествени изрази. Формули за съкратено умножение
• Разлагане на многочлени на множители
• Линейни уравнения с едно неизвестно ax + b = 0 и уравнения, свеждащи се до линейно чрез еквивалентни преобразувания
• Модулно линейно уравнение от вида ax + b = c
• Линейни неравенства с едно неизвестно ax + b < 0, ax + b > 0, ax + b ≤ 0 и ax + b ≥ 0 и неравенства, свеждащи се към тях чрез еквивалентни преобразувания.

Фигури и тела. Измерване

• Лице и периметър на равнинни фигури
• Многоъгълник. Правилен многоъгълник
• Правоъгълна координатна система. Разстояние от точка до права
• Елементи и свойства на ръбести тела (куб, правоъгълен паралелепипед, права призма, правилна пирамида)
• Елементи и свойства на валчести тела (прав кръгов цилиндър, прав кръгов конус, сфера и кълбо)
• Съседни и противоположни ъгли. Перпендикулярни прави
• Успоредни прави – признаци и свойства
• Триъгълник. Сбор от ъглите в триъгълник. Външен ъгъл на триъгълник
• Еднакви триъгълници. Питагорова теорема
• Симетрала на отсечка и ъглополовяща на ъгъл
• Равнобедрен триъгълник. Равностранен триъгълник
• Правоъгълен триъгълник. Медиана към хипотенуза в правоъгълен триъгълник. Правоъгълен триъгълник с ъгъл 30°;
• Неравенства между страни и ъгли в триъгълника. Неравенство на триъгълника
• Успоредник. Видове успоредници – правоъгълник, ромб, квадрат.

Елементи от вероятности и статистика

• Представяне, разчитане и интерпретиране на данни, представени чрез диаграми и графики
• Множества и операции с тях
• Случайно събитие. Вероятност на случайно събитие.

Логически знания. Моделиране

• Отношения и пропорции. Права и обратна пропорционалност
• Средноаритметично на две и повече числа
• Моделиране с изрази, линейни уравнения и неравенства

• Упражнения за тренинг по модела на националното външно оценяване. Решаване на тестове със структурирани и свободни отговори. Задачи с аналитико-синтетичен характер. Критерии за оценяване на тест.