КУРС ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ
ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА /XII клас/

Обща информация за курса по български език и литература /XII клас/

Курсът по български език и литература за учениците от XII клас /зрелостници и кандидат-студенти/ е съобразен с държавните образователни изисквания /ДОИ/ и с актуалната учебно-изпитна програма на МОН за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Обучението има за цел солидна подготовка за ДЗИ и кандидатстудентските изпити за ВУЗ.
Методиката на обучението целенасочено и последователно съчетава задълбочени теоретични знания и практически умения за прилагането им от учениците, развива компетентности, водещи до отлични резултати на ДЗИ и кандидатстудентски изпити по български език и литература.
Прилага се и индивидуален подход към всеки ученик – чрез самостоятелни задачи за домашна работа, допълнителни материали и тестове, акцентиращи върху практическото приложение на теоретичните знания и съобразени с персоналните потребности, изисквания и личен стил на учене.
В рамките на курса е предвиден и пробен изпит по български език и литература по формата на държавните зрелостни изпити. Писмените работи на зрелостниците ще бъдат проверени и оценени по критериите на МОН, което ще даде реална представа на учениците за степента на тяхната изпитна готовност.

Организация на курса по български език и литература /XII клас/

Курсът ще се провежда в малка група /6 – 10 души/ в събота или неделя – по определен график.
Обучението е с продължителност 108 учебни часа – 27 занятия по 4 учебни часа.

Програма на курса по български език и литература /XII клас/

Програмата на курса по български език и литература позволява на учениците да покрият както държавните образователни изисквания за успешно полагане на матурата по БЕЛ, така и изискванията на различните ВУЗ-ове за кандидатстудентския изпит по предмета.
Курсът по български език и литература обхваща актуализиране на учебното съдържание, попълване на възможните пропуски и обогатяване на знанията и по двата компонента на предмета – компонент български език и компонент литература. Материалът е разпределен в теми, съобразени с учебно-изпитната програма на МОН за държавен зрелостен изпит по БЕЛ.

Компонент български език

Програмата на курса включва целенасочена и конструктивна актуализация и обогатяване на знанията, на социокултурните и езиковите компетентности на учениците.
• Език – текст – общуване. Текстът и социокултурният контекст. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация
• Правописна норма на съвременния български книжовен език
• Граматична норма на съвременния български книжовен език
• Пунктуационна норма на съвременния български книжовен език
• Лексикална норма на съвременния български книжовен език
• Резюме на текст. Критерии за оценяване
• Аргументативни текстове – есе и интерпретативно съчинение. Критерии за оценяване
• Упражнения за тренинг по формата на ДЗИ, решаване на тестове с отворени и избираеми отговори. Критерии за оценяване на тест.

Компонент литература

Програмата на курса включва целенасочена и конструктивна актуализация и обогатяване на знанията, на литературните и социокултурните компетентности на учениците за българските автори и техните творби, заложени в програмата за ДЗИ по БЕЛ и изучавани в XI и XII клас.
• Теми, идеи, мотиви, проблеми, герои, художествена образност в творчеството на Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин, Димчо Дебелянов, Христо Смирненски, Гео Милев, Атанас Далчев, Елисавета Багряна, Йордан Йовков, Никола Вапцаров, Димитър Димов, Димитър Талев
• Ключови цитати от литературните произведения
• Основни критически тези
• Строеж и функциониране на художествената творба
• Жанрова система на литературата
• Организация на художествената реч. Тропи и фигури
• Литературен анализ и интерпретация на художествена творба. Коментар на фрагмент от литературно произведение
• Създаване на аргументативен текст на дадена тема върху откъс /фрагмент/ от творба
• Упражнения за тренинг по формата на ДЗИ, решаване на тестове с отворени и избираеми отговори. Критерии за оценяване на тест.