КУРС ЗА НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА /VII КЛАС/

Обща информация за курса по български език и литература /VII клас/

Курсът за учениците от VII клас /кандидат-гимназисти/ е съобразен с държавните образователни изисквания, с актуалната учебно-изпитна програма на МОН за националното външно оценяване по български език и литература и с модела на НВО по БЕЛ в VII клас за учебната 2019 – 2020 година. Обучението има за цел солидна подготовка за НВО и кандидатстването в гимназии.
Методиката на обучението целенасочено и последователно съчетава задълбочени теоретични знания и практически умения за прилагането им от учениците, развива компетентности, водещи до отлични резултати на НВО /кандидатгимназистки изпити/ по български език и литература.
Прилага се и индивидуален подход към всеки ученик – чрез самостоятелни задачи за домашна работа, допълнителни материали и тестове, акцентиращи върху практическото приложение на теоретичните знания и съобразени с персоналните потребности, изисквания и личен стил на учене.
В рамките на курса е предвиден и пробен изпит по български език и литература по модела на НВО. Писмените работи на седмокласниците ще бъдат проверени и оценени по критериите на МОН, което ще даде реална представа на учениците за степента на тяхната изпитна готовност.

Организация на курса по български език и литература /VII клас/

Курсът ще се провежда в малка група /6 – 10 души/ в събота или неделя – по определен график.
Обучението е с продължителност 120 учебни часа – 30 занятия по 4 учебни часа.

Програма на курса по български език и литература /VII клас/

Курсът по български език и литература обхваща актуализиране на учебното съдържание, попълване на възможните пропуски и обогатяване на знанията и по двата компонента на предмета – компонент български език и компонент литература. Материалът е разпределен в теми, съобразени с учебно-изпитната програма на МОН за националното външно оценяване и с модела на НВО по БЕЛ в VII клас за учебната 2019/2020 година.

Компонент български език

Програмата на курса по български език се определя от задължителното учебно съдържание според учебните програми за V, VI и VII клас и включва целенасочена и конструктивна актуализация и обогатяване на знанията, на социокултурните, езиковите и комуникативните компетентности на учениците.
• Език – текст – общуване. Текст и признаци на текста. Разговорен текст, научен текст, медиен текст, художествен текст
• Правописни правила на съвременния български книжовен език
• Граматични правила на съвременния български книжовен език
• Пунктуационни правила на съвременния български книжовен език
• Лексикални правила на съвременния български книжовен език. Думата като лексикално средство в текста. Лексикално значение и лексикална съчетаемост на думите и на фразеологичните словосъчетания
• Преразказ с конкретна дидактическа задача върху неизучаван художествен текст. Критерии за оценяване
• Упражнения за тренинг по модела на националното външно оценяване, решаване на тестове със структурирани и свободни отговори. Критерии за оценяване на тест.

Компонент литература

Програмата на курса по литература се определя от задължителното учебно съдържание според учебните програми за VI и VII клас и включва целенасочена и конструктивна актуализация и обогатяване на знанията, на социокултурните, литературните и комуникативните компетентности на учениците за българските автори и техните творби, заложени в програмата за НВО по БЕЛ.

• Теми. Творби и автори (VI клас) - ще се посочат след публикуването им от МОН.

• Теми. Творби и автори (VII клас)

1. Българинът във възрожденския свят
1.1. „Стани, стани, юнак балкански“ и „Вятър ечи, Балкан стене“ от Добри Чинтулов
1.2. „На прощаване в 1868 г.“ от Христо Ботев
1.3. Из „Немили-недраги“ от Иван Вазов (І, ІІ, ІІІ, V, X глава, епилог)
1.4. „Една българка“ от Иван Вазов
1.5. „Опълченците на Шипка“ от Иван Вазов
1.6. „Българският език“ от Иван Вазов
2. Човекът в обществото – норми, ценности и конфликти
2.1. Из „До Чикаго и назад“ от Ал. Константинов (откъс)
2.2. Из „Бай Ганьо. Невероятни разкази за един съвременен българин“ от Ал. Константинов: „Бай Ганьо пътува“
2.3. „Неразделни“ от Пенчо Славейков
2.4. „Заточеници“ от Пейо Яворов
2.5. „По жътва“ от Елин Пелин
2.6. „По жицата“ от Йордан Йовков
• Ключови цитати от литературните произведения
• Строеж и функциониране на художествената творба
• Жанрова система на литературата
• Организация на художествената реч. Тропи и фигури
• Създаване на отговор на литературен въпрос
• Упражнения за тренинг по модела на националното външно оценяване, решаване на тестове със структурирани и свободни отговори. Критерии за оценяване на тест.