КУРС ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК /ЕЗИКОВА КУЛТУРА/

Обща информация за курса по български език /езикова култура/

Курсът по български език /езикова култура/ е предназначен за зрелостници и кандидат-студенти, които желаят да повишат своята езикова култура, знанията си по български език за полагане на държавния зрелостен изпит по БЕЛ и за кандидатстване в различни висши училища с изпит по български език.

Методиката на обучението целенасочено и последователно съчетава задълбочени теоретични знания и практически умения за прилагането им в разнообразни текстови форми, развива езикови компетентности, водещи до отлични резултати на ДЗИ и кандидатстудентски изпити по български език /езикова култура/.

Прилага се и индивидуален подход към всеки ученик – чрез самостоятелни задачи за домашна работа, допълнителни материали и тестове, акцентиращи върху практическото приложение на теоретичните знания и съобразени с персоналните потребности, изисквания и личен стил на учене.

В рамките на курса са предвидени и пробни изпити по български език по формата на държавните зрелостни изпити /тестовата част по български език/ и на кандидатстудентския изпит по езикова култура в ПУ „Паисий Хилендарски“.

Организация на курса по български език /езикова култура/

Курсът ще се провежда в малка група /6 – 10 души/ в събота или неделя – по определен график.
Обучението е с продължителност 108 учебни часа – 27 занятия по 4 учебни часа.

Програма на курса по български език /езикова култура/

Програмата на курса по български език позволява на учениците да покрият както държавните образователни изисквания за успешно полагане на матурата по БЕЛ /тестовата част по български език/, така и изискванията на различните ВУЗ-ове за кандидатстудентския изпит по български език /езикова култура/.

Курсът включва:

• Език – текст – общуване. Текстът и социокултурният контекст. Сфери на научната, медийната, гражданската, институционалната и художествената комуникация
• Правописна норма на съвременния български книжовен език
• Граматична норма на съвременния български книжовен език
• Пунктуационна норма на съвременния български книжовен език
• Лексикална норма на съвременния български книжовен език
• Упражнения за тренинг по различни изпитни формати: формата на ДЗИ по БЕЛ /тестовата част по български език/ и на кандидатстудентския изпит по езикова култура в ПУ „Паисий Хилендарски“ и в други висши учебни заведения
• Пробни изпити по български език по формата на държавните зрелостни изпити /тестовата част по български език/ и на кандидатстудентския изпит по езикова култура в ПУ „Паисий Хилендарски“.